Welkom op de website van Bureau Educatie

Bureau Educatie houdt zich bezig met het trainen, scholen en opleiden van volwassenen. Het is in 2010 opgericht vooral met het oog op het verzorgen van cursussen voor doelgroepen, die elders steeds buiten de boot vallen, zoals arbeidsmigranten.

Bureau Educatie opereert in een netwerk. Het voert zowel zelfstandig als samen met anderen cursussen en scholingsprojecten uit. Partners waarmee wordt samengewerkt zijn Citaverde College en Helicon (beide thans Yuverta), Gilde Opleidingen en Orgb Opleidingen. Opdrachtgevers zijn bedrijven, gemeenten en onderwijsorganisaties.

Sinds 2014 heeft Bureau Educatie in opdracht van vijf gemeenten in Noord-Limburg cursussen Nederlands verzorgd voor honderden arbeidsmigranten in de regio. Deze cursussen worden voornamelijk gesubsidieerd door de gemeenten, maar deels ook door de Provincie Limburg. Verder voert Bureau Educatie cursussen uit voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw, logistiek, champignonteelt, verpakkingsindustrie, metaalbewerking, constructiebedrijven, huisvestingsbranche en uitzendorganisaties.

Bij de uitvoering van cursussen en scholingstrajecten maakt Bureau Educatie gebruik van een netwerk van docenten. Ter wille van de kwaliteit worden alleen bevoegde docenten ingezet, tenzij een specifieke expertise nodig is. Kwaliteit, maatwerk en persoonlijke aandacht zijn de sleutelwoorden waar het bij de uitvoering om draait. Die focus blijkt een belangrijke succesfactor te zijn. Het resulteert in een goed rendement en tevreden klanten, zowel deelnemers als opdrachtgevers.

Omvang en niveaus cursussen Nederlands voor arbeidsmigranten
De cursussen Nederlandse taal voor arbeidsmigranten hebben een omvang van 2 avonden per week van 2,5 uur gedurende een periode van 20 weken. In totaal dus 100 uur. Zij worden gegeven op 3 niveaus: van niveau 0 naar A1, van niveau A1 naar A2 en van niveau A2 naar B1. Niveau B1 is het niveau waarop ook de inburgering zich richt en is het minimumniveau dat vereist is om toegelaten te worden tot het MBO.

Lesinhoud
De lesinhoud is gericht op de ontwikkeling van alle vaardigheden in het gebruik van de Nederlandse taal, zowel receptieve (lezen en luisteren) als productieve (schrijven, spreken en gesprekken Alledaagse onderwerpen uit de leefwereld van de cursisten thuis of in het werk zijn de kapstok waar deze taalontwikkeling aan wordt opgehangen, in iedere lesgroep aangepast aan het niveau van de cursisten. In de groepen op de hogere niveaus komen vergelijkbare onderwerpen aan bod, maar zijn deze ook vaak gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de cursist, zijn toekomst op de arbeidsmarkt en zijn participatie in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie? Stuur een e-mail aan info@bureaueducatie.nl als u meer informatie wenst.


Het belang van EU-arbeidsmigranten

Economisch belang van EU-arbeidsmigranten
EU-arbeidsmigranten zijn van essentieel belang voor het functioneren van de Limburgse economie. En dat belang wordt de laatste tijd snel groter door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt vooral voor de agrarische sector en de logistiek, maar ook bijvoorbeeld voor de bouw, de techniek, de foodsector en de afvalverwerking. Dankzij de arbeidsmigranten kan er dus veel economische bedrijvigheid in stand gehouden worden en verder worden uitgebreid. Zij zorgen echter niet alleen voor een verruiming van het aantal arbeidskrachten, maar ze versterken ook de kwaliteit van de beroepsbevolking (onder de categorie arbeidsmigranten zijn vaak goed geschoolde personen aanwezig). Bovendien geven zij door hun bestedingen de lokale economie een impuls en zorgen zij voor nieuwe werkgelegenheid in andere sectoren.

Maatschappelijk belang
EU-Arbeidsmigranten hebben een dempend effect op de voorziene bevolkingskrimp in kleine gemeenschappen. Hierdoor kunnen voorzieningen in wijken en dorpen toch gehandhaafd blijven. En doordat zij over het algemeen jong van leeftijd zijn, bieden zij tegenwicht aan de komende vergrijzingstendens. Deze verjonging is van groot maatschappelijk belang in alle sectoren van de samenleving. Op die manier kan onder andere het toenemende personeelstekort in de zorg en daarmee gepaard gaande menselijke problemen worden ondervangen. Verder leveren arbeidsmigranten een bijdrage aan de verrijking van de Nederlandse cultuur door het inbrengen van waardevolle elementen uit de cultuur en gewoontes van het land van herkomst. Anderzijds is het een maatschappelijk belang dat arbeidsmigranten opgenomen worden in de gemeenschap en liefst actief onderdeel gaan uitmaken van onze samenleving. Dat vereist inspanningen en vooral samenwerking van beide kanten.

Financiële balans
Zoals gezegd zijn EU-arbeidsmigranten van groot belang voor de Nederlandse en de Limburgse economie. En ze leveren de samenleving ook een aanzienlijk financieel voordeel op. Want zij betalen meer belasting en premies dan ze op enigerlei wijze terugontvangen. Netto leveren ze de schatkist €1.800 per persoon per jaar op, becijferde SEO. (Berkhout & Hof 2012; zie ook Boeri & Monti 2007, MAC 2012). Verder heeft SEO Economisch Onderzoek in 2018 uitgerekend dat de groep EU-arbeidsmigranten 11 miljard euro heeft bijgedragen aan het nationaal inkomen van Nederland in 2016. En wat vaak vergeten wordt: het onderwijs dat zij genoten hebben, heeft Nederland tot nu toe geen cent gekost, omdat dat betaald is door het land van herkomst. We hebben er dus, ook in financieel opzicht, alle belang bij dat ze zich hier definitief vestigen.

Participatie in de samenleving
EU-arbeidsmigranten die zich hier blijvend vestigen, zijn dus van grote betekenis voor onze economie en maatschappij en zij leveren een belangrijke financiële bijdrage aan onze samenleving. Toch is de maatschappelijke aandacht voor arbeidsmigranten gering. Als ze al in het nieuws komen, is dat vaak negatief omdat zich ergens een incident heeft voorgedaan. Of omdat de slechte omstandigheden belicht worden, waaronder ze soms gehuisvest zijn. Dit drukt een stempel op het imago van de arbeidsmigrant. Dat beeld wordt nog eens bevestigd als ze woonruimte hebben gevonden in een wijk of dorp, maar nauwelijks contact hebben met de buurt. Het is voor EU-arbeidsmigranten erg moeilijk om actief te participeren in onze samenleving, aangezien zij de taal niet beheersen, geen idee hebben hoe onze maatschappij in elkaar zit en de omgangsvormen die hier gehanteerd worden, niet kennen. Zij verrichten vaak zware lichamelijke arbeid en werken meer uren per week dan gemiddeld. De resterende tijd gaat op aan de dagelijkse beslommeringen. Er blijft weinig tijd over om te bouwen aan kennis en vaardigheden nodig om hier een succesvol bestaan op te bouwen. En er is de voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van hun baan en daarmee hun inkomen. Veel van hen hebben een tijdelijke aanstelling of zijn in dienst van een uitzendorganisatie.

Eigen verantwoordelijkheid
Het is in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van migranten om te werken aan hun ontwikkeling en positie op de arbeidsmarkt. Maar, zoals gezegd, EU-arbeidsmigranten werken hard en het vraagt veel inspanning om daarnaast `s avonds nog een cursus te volgen. Het gevolg is dat slechts een klein percentage daar tijd en energie in steekt. Dit heeft erin geresulteerd dat EU-arbeidsmigranten in een relatief geïsoleerde positie verkeren en ook nauwelijks gebruik kunnen maken van voorzieningen om zich hier een volwaardig bestaan op te bouwen en actief mee te doen in onze maatschappij. De standaard taalcursussen bijvoorbeeld zijn nauwelijks afgestemd op deze doelgroep. Daarom heeft Bureau Educatie cursussen Nederlands voor arbeidsmigranten ontwikkeld die specifiek zijn afgestemd op hun situatie en behoeften.